Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,146

 KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ QUÝ I 2014: NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 2(06)/2014,;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu cách thức vận hành của nền kinh tế để tạo ra sản lượng và phân bổ nó cho hiện tại và tương lai rất quan trọng, Nhưng những biểu hiện của cơ chế này trong ngắn hạn và dài hạn không giống nhau. Nên cần phải nghiên cứu chủ đề này hàng năm làm cơ sở cho nghiên cứu dài hạn. Bài viết này sử dụng phương pháp phân tích thống kê, tính thực chứng, so sáng và tổng hợp, đã khái quát được những thành công, yếu kém của kinh tế Việt Nam năm 2013 và quý I năm 2014 qua đó đánh giá được cơ chế vận hành của nền kinh tế, đồnh thời sẽ đưa ra các giải pháp cần làm trong năm 2014 và những năm tiếp theo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Research how the operation of the economy to generate output and allocate it for the present and future are important, but the expression of this mechanism in the short term and the long term not the same. So we need to study this subject every year as the basis for long-term studies. This paper uses statistical analysis methods, empirical, than light and synthetic outlined successes and shortcomings of Vietnam's economy in 2013 and the first quarter of 2014 which include assessing mode operation of the economy, the ids will offer solutions to do in 2014 and the following years to promote economic development.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn