Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,886

 Nghiên cứu TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 1997-2013 (Trường hợp ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam)
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  chủ nhiệm; Thành viên:   1. TS. NINH THỊ THU THỦY 2. TS. NGUYỄN CHÍN 3. Th,s. NGUYỄN HỒNG QUANG 4. Th,s. NGUYỄN THU HÀ 5. Th,s TRẦN THỊ THÚY NGỌC 6. Th,s BÙI QUANG TRUNG 7. Th,s, TRẦN THỊ PHƯỢNG 8. Th,s NGUYỄN TƯỜNG MINH
Số: 27/TB-SKHCN ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế

Trình độ của kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý, chất lượng của thể chế… trong tạo ra sản lượng của nền kinh tế, các công ty là yếu tố vô hình. Chúng được gọi là Năng suất nhân tố tổng hợp  (TFP). Đây là chủ đề luôn dành được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách trong bối cảnh phát triển của kinh tế tri thức đang chiếm ưu thể. Nghiên cứu này nhằm khái quát khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu về TFP trên thế giới và của Việt Nam, vận dụng các phương pháp đó để xác định TFP, những đóng góp của TFP vào tăng trưởng sản lượng ngành công nghiệp và nền kinh tế Quảng Nam từ đó kiến nghị được các hàm ý chính sách nhằm nâng cao TFP trong ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nó chung. 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn