Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,025,708

 Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Phó chủ nhiệm; Thành viên:   GS.TS. Trương Bá Thanh; PGS.TS. Bùi Quang Bình; GS.TS. Hiroshi OHTA; GS.TS. Nguyễn Đức Thọ; GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn; TS. Nguyễn Hiệp; PGS.TS. Bùi Tất Thắng; PGS.TS. Trần Đình Thiên; PGS.TS. Đào Hữu Hòa; GS.TS. Hồ Đức Hùng
Số: KX.04/11-15 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn