Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,066

  Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Chủ nhiệm:  thư ký khoa học; Thành viên:  Chủ nhiệm GS.TS Trương Bá Thanh, TS Nguyễn Hiệp, PGSTS Đào Hữu Hòa
Số: KX.04/11-15 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Kinh tế
Đề tài đã xác định mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và họi nhập quốc tế. Tăng trưởng trong những năm tới phải dựa trên cơ sở tiện bộ công nghệ, phát huy các tiềm năng về lao động và tài nguyên cùng với hoàn thiện về thể chế kinh tế; Tăng trưởng phải dựa trên mở rộng tổng cầu trong và ngoài nước để bảo đảm quan tâm tới nhóm yếu thế, chú trọng tới tầng lớp trung lưu và bộ phận dân số già.  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn