Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,142,171

 Kinh tế Phát triển
Chủ biên: Bui Quang Binh; Đồng tác giả: 
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi xuất bản: GIAO DUC; Mã số:  ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: 1500; Số lần tái bản: 1; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT

Cung cap nhung kien thuc ve co che nen kinh te phan bo nguon luc cho phat trien kinh te cung voi su dung va phat trien cac nguon luc ben vung, hoan thien the che va giai quyet tot cac van de xa hoi

ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn