Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,355,884

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH để dự báo chỉ số VN-Index. Tác giả: Nguyễn Thanh Hương*, Bùi Quang Trung*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 123. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn