Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,264,535

 Nghiên cứu phương pháp sản xuất 5-Hydroxymethyl–2–Furfuraldehydle (5-HMF) bằng sự kết hợp nguồn nhiệt từ bức xạ vi sóng và xúc tác HCl
Chủ nhiệm:  Bùi Viết Cường; Thành viên:  Đặng Thị Thiện, Đoàn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Hường
Số: T2017-02-78 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde (5-HMF) là một trong những sản phẩm trung gian của phản ứng caramel và có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của công nghiệp. Hiện nay, phản ứng caramel được sử dụng để chuyển hóa đường (hexose và pentose) thành 5-HMF. Nghiên cứu được tiến hành nhằm khai thác những ưu điểm của phương pháp kết hợp giữa nguồn nhiệt từ bức xạ vi sóng và xúc tác để chuyển hóa sucrose, glucose thành 5-HMF. Các điều kiện tối ưu cho phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-HMF với hiệu suất chuyển hóa cực đại 41,36% là nhiệt độ phản ứng: 180°C, nồng độ xúc tác HCl: 0,7 M, thời gian phản ứng: 20 phút và tỉ lệ cơ chất:thể tích xúc tác: 1:10 (w:v). Với điều kiện tối ưu là nhiệt độ phản ứng: 180°C; nồng độ xúc tác: 2,8 M, thời gian phản ứng: 25 phút và tỉ lệ cơ chất:thể tích xúc tác: 1:14 (w:v), phản ứng chuyển hóa glucose thành 5-HMF đạt được hiệu suất chuyển hóa cực đại là 3,73%. Hiệu suất chuyển hóa sucrose thành 5-HMF trong nghiên cứu này có thể so sánh với các nghiên cứu khác, tuy nhiên, phản ứng chuyển hóa glucose thành 5-HMF có hiệu suất chuyển hóa khá thấp. Nghiên cứu đã cung cấp thông tin hữu ích và đặt nền tản cơ bản cho các nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo về 5-HMF.

- Số bài báo đăng trong tạp chí trong nước: 01

- Số sinh viên đào tạo và tốt nghiệp với trình độ đại học của đề tài: 03

- Cung cấp thông tin về một phương pháp chuyển hóa đường thành hợp chất 5-HMF cho cộng đồng khoa học,

- Hoàn thành seminar khoa học cấp Khoa.

Sự kết hợp giữa nguồn nhiệt từ bức xạ vi sóng và xúc tác HCl đã đóng góp một phương pháp mới cho phản ứng chuyển hóa đường thành 5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde. Những ưu điểm của sự kết hợp giữa nguồn nhiệt từ bức xạ vi sóng và xúc tác HCl đã khắc phục được những nhược điểm tồn tại của các nguồn nhiệt và các xúc tác đã được sử dụng ở các nghiên cứu trước. Bên cạnh đó, nguồn và giá thành của sucrose và glucose được sử dụng trong nghiên cứu của đề tài phong phú và rẻ hơn so với cơ chất fructose - frutose được sử dụng để chuyển hóa thành hợp chất 5-HMF trong các nghiên cứu đã được tiến hành. Do đó, những ưu điểm của nguồn nhiệt (bức xạ vi sóng), chất xúc tác (HCl) và cơ chất (sucrose và glucose) sẽ giúp cho khả năng ứng dụng vào qui mô sản xuất lớn của nghiên cứu được nâng cao hơn. Ngoài ra, thông tin chính xác và kết quả trung thực của nghiên cứu đã cung cấp nguồn dẫn liệu đáng tin cậy cho các nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo về 5-HMF.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn