Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,796,199

[1] Thành tích học tập đạt loại giỏi năm học 2008-2009. Năm: 2010.
[2] Tốt nghiệp Đại học loại giỏi. Số: 153/2011/KT. Năm: 2011.
[3] Tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ Thực phẩm. Số: 4502/KT. Năm: 2011.
[4] Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2009-2010. Năm: 2011.
[5] Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập năm 2010-2011. Năm: 2012.
[6] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017. Số: 685/QĐ-ĐHBK. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn