Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,981

 Khảo sát các điều kiện tối ưu để xác định focmandehit trong nước và một số loại thực phẩm bằng phương pháp UV-VIS với thuốc thử axit chromotropic
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Huệ, Bùi Xuân Vững
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ; Số: 1;Từ->đến trang: 35-38;Năm: 2003
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn