Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,670

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu khử Clo của Clorofom trong nước bằng hạt nano lưỡng kim Fe/Cu. Tác giả: TS. Bùi Xuân Vững*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 17. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: So sánh hoạt tính oxi hóa của các hệ oxi hóa nâng cao Fe3+/C2O42-/H2O2/VIS, Fe2+/H2O2, Fe2+/H2O2/UV, H2O2/UV) trên thuốc nhuộm indanthren red fbb (IRF). Tác giả: Bùi Xuân Vững, Phan Thị Thương Hoài
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 95-101. Năm 2012. (Oct 8 2012 10:33PM)
[3]Bài báo: Degradation of Indanthren red FBB by modified Fenton system (Fe3+/C2O42-/H2O2/sunlight). Tác giả: Bùi Xuân Vững, Phan Thị Thương Hoài
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 6(55). Trang: 86-92. Năm 2012. (Oct 8 2012 10:54PM)
[4]Bài báo: Phân hủy 2,4-diclophenol trong nước bằng hệ xúc tác đồng thể H2O2/Fe2+/UV (Fenton/UV). Tác giả: Bùi Xuan Vững, Nguyễn Thị Minh Trang. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Đại Học Đà nẵng. Số: 12(61) Quyển 1/2012. Trang: 145-152. Năm 2012. (Jun 3 2013 10:13AM)
[5]Bài báo: Phân hủy nitrobenzen trong nước bằng hệ xúc tác dị thể TiO2/UV. Tác giả: Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Phụng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số: 84. Trang: 136-140. Năm 2011. (Oct 8 2012 12:11AM)
[6]Bài báo: Phân hủy nitrobenzene trong nước bằng hệ xúc tác đồng thể H2O2/Fe2+/UV(Fenton/UV). Tác giả: Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Minh Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1(42). Trang: 126-133. Năm 2011.
(Oct 8 2012 10:14PM)
[7]Bài báo: Khảo sát các điều kiện tối ưu để xác định focmandehit trong nước và một số loại thực phẩm bằng phương pháp UV-VIS với thuốc thử axit chromotropic. Tác giả: Nguyễn Đức Huệ, Bùi Xuân Vững. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 1. Trang: 35-38. Năm 2003. (Oct 7 2012 11:28PM)
[8]Bài báo: Loại trừ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân tích định lượng các nguyên tố Ca, Mg bằng EDTA trong phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS). Tác giả: Bùi Xuân Vững, Giang Kim Liên
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 09. Trang: 68-72. Năm 2002. (Oct 7 2012 11:11PM)
[9]Bài báo: Xác định Fomandehit trong không khí, sử dụng ống hấp phụ pha rắn và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Tác giả: Nguyễn Đức Huệ, Bùi Xuân Vững. Tạp chí Phân tích Hóa, lý và Sinh học. Số: T-7(3). Trang: 39-42. Năm 2002. (Oct 7 2012 11:20PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The reaction of the hydroxyl radical with acetic acids. Authors: Vung X. Bui, Shaun A. Carl, Lam T. Nguyen, J. Peeters. Gas Kinetíc Discusion Group Summer Meeting
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: 11-12. Year 2007.
(Oct 8 2012 12:05AM)
[2]Presentations: A study of the reactive of hydroxyl radical toward acetic acid over a wide temperature range. Authors: V.G. Khamaganov, Xuan V.Bui, Shaun A. Carl, J.Peeters
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Symposium on Gas Kinetics. Pages: 7-8. Year 2006. (Oct 7 2012 11:56PM)
[3]Article: Absolute rate coefficient of the OH+CH3COOH at T= 287-802K. The two faces of pre-reactive H-bonding. Authors: Khamaganov, V.G; Bui, X.V.; Carl, S.A.; Peeters, J.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Journal of Physical Chemistry A. No: 110(47). Pages: 12852-12860. Year 2006. (Oct 7 2012 11:45PM)
[4]Article: Theoretical and experimental study of the product branching in the reaction of acetic acid with OH radicals. Authors: De Smedt, F.; Bui X. V., Nguyen T.L; Peeters, J.; Vereecken, L.. Journal of Physical Chemistry A.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 109. Pages: 2401-2409. Year 2005.
(Oct 7 2012 11:37PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn