Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,796,311

 Cuong Kim Cap, Hao Thi Le (2013) The species composition and distribution of reptile in KonKaKinh National Park, Gia Lai province, Vietnam.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cáp Kim Cương, Lê Thị Hảo
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5; Số: ISBN 978-604-60-0730-2;Từ->đến trang: 417-423;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Kon Ka Kinh National Park have the endemic and rare genetic resources of plants and animals but has not much studied The article is the first results of species composition and distribution according to elevation and biotope of reptiles in Kon Ka Kinh National Park, Gia Lai province. The results acknowledged 47 species belonging to 2 orders, 11 families, 37 genus. Besides, 19 new species were added for the fauna of reptile in here. We surveyed distribution features of reptile with 3 levels of elevation and 6 types of biotopes. The results showed that, from 900 to 1300m, there are the most amount of species distributed. And below 900m, there are the least amount of species. The biotopes of primary forest and secondary forest have the most amout of species. The biotopes of field have the least amount of species.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn