Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,029,426

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng trò chơi đóng vai để nâng cao hiệu quả học tập kiến thức di truyền học cho sinh viên khoa Sinh – Môi trường. Chủ nhiệm: Cáp Kim Cương. Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến, Đặng Thị Yến Nhi. Mã số: Đ2013-03-34. Năm: 2013. (Jun 15 2015 6:16PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường. Chủ nhiệm: Cáp Kim Cương. Thành viên: 1, Võ Văn Minh 2, Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2011-ĐN03-08. Năm: 2011. (Mar 2 2013 4:05PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thùy Trâm. Thành viên: 1, Cáp Kim Cương 2, Đào Văn Minh. Mã số: T2011-ĐN03-03. Năm: 2011. (Mar 2 2013 4:11PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: 1, Cáp Kim Cương 2, Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2011-ĐN03-09. Năm: 2011. (Mar 2 2013 4:15PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích bởi động vật hai mảnh vỏ ở Vũng Thùng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Cáp Kim Cương, Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2011-DN03-08. Năm: 2011. (Jun 15 2015 6:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn