Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,795,988

 Thành phần loài Lưỡng cư, Bò sát ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Đắc Chứng - Đại học Sư phạm Huế
Cáp Kim Cương - Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 6(47).2011 Quyển 2;Từ->đến trang: 01 - 07;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này công bố 53 loài Lưỡng cư, Bò sát thuộc 41 giống, 19 họ, 3 bộ được thu thập từ 11 điểm thu mẫu dọc theo vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị. Trong đó bổ sung 7 loài mới cho danh mục loài Lưỡng cư – Bò sát tỉnh Quảng Trị. Trong danh mục thành phần loài không có loài đặc hữu của Việt Nam. Có 8 loài quý hiếm (chiếm 15,59%) được ghi trong sách Đỏ Việt Nam (5 loài cấp EN, 3 loài cấp VU). Các loài được định tên khoa học và mô tả đặc điểm hình thái. Trên mặt đất có 31 loài chiếm tỉ lệ cao nhất (58,49% tổng số loài), trong đất có 10 loài chiếm tỉ lệ ít nhất (18,86% tổng số loài). Sinh cảnh rừng, rừng trồng, cây bụi có 32 loài chiếm tỉ lệ cao nhất (60,38% tổng số loài), sinh cảnh đất cát có 4 loài chiếm tỉ lệ ít nhất 7,55% tổng số loài.
ABSTRACT
This article published 53 Amphibians and Reptiles species of 41 geneses of 19 families of 3 order, collected from 11 sample points along the coastal - plain in Quang Tri province. There are 7 new species added to the species list of Amphibians - Reptiles in Quang Tri province. There isn’t Vietnam’s endemic species in the list of species. There are eight rare species (representing 15.59%) recorded in Vietnam Red Book (five species in EN level, three species in VU level). All these species have been defined the name of science and description. There are 31 species with the highest rate of 58.49% of all species on the ground, and 10 species with the lowest rate of 18.86% of all species in the soil. Forest, artificial forest, shrubs have 32 species with the highest rate of 60.38% of all species, sandy soil have 4 species with the lowest rate of 7.55% of all species.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn