Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,795,747

  Thiết kế và sử dụng phiếu học tập nhằm nâng cao chất lượng trong dạy học chương I "Chuyển hoá vật chất và năng lượng", chương II "Cảm ứng" và chương IV "Sinh cản" - Sinh học 11 Cơ bản - Trung học phổ thông
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Thị Trường
Cáp Kim Cương
Tạ Thị Kim Quý
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 6(47).2011 Quyển 2;Từ->đến trang: 148 - 155;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phiếu học tập là một phương tiện truyền tải nội dung dạy học, với nhiệm vụ học tập phức tạp được định hướng rõ ràng, diễn đạt ngắn gọn bằng một bảng gồm có các hàng, cột ghi rõ các tiêu chí cụ thể. Ngoài ra nó còn rèn luyện các kĩ năng nhận thức, thao tác tư duy cho học sinh, giúp giáo viên kiểm tra, đánh giá được động lực học tập, trình độ của học sinh. Bài báo giới thiệu cách thiết kế, đề xuất phương pháp sử dụng phiếu học tập và trình bày kết quả thực nghiệm chứng minh hiệu quả của việc sử dụng phiếu học tập trong dạy học chương I “Chuyển hóa vật chất và năng lượng”, chương II “Cảm ứng” và chương IV “Sinh sản” – Sinh học 11 – Trung học phổ thông
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Worksheets is a transmission facility contents profess, with visibility oriented sophisticated learning task, the paraphrase in short by a table comprise the ranks, column writing clearly the criterions. In addition it still forge the apprehension skills, the thought operation be for the pupil, help teacher to inspect, to estimate learns the tome, pupil level.This article introduce be about design way, the method offer to use work sheet and the experimental results prove the effectiveness of using work sheet in the teaching and learning to chapter I “The metabolize is material and energetic”, chapter II “The induction” and chapter IV “Reproduction” – Biology 11th basic at the high school.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn