Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,795,576

  Hiệu quả sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chướng I "Chuyển hoá vật chất và năng lượng và chương III "Sinh trưởng và phát triển" - Sinh học 11 Nâng cao
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cáp Kim Cương
Đỗ Thị Trường
Đặng Thị Yến Nhi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 6(47).2011 Quyển 2;Từ->đến trang: 77 - 84;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sơ đồ tư duy (SĐTD) là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh, để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, quản lí, đặc biệt có thể sử dụng trong dạy học. Bài báo này giới thiệu về cách thiết kế, sử dụng và tổ chức các hoạt động dạy học bằng SĐTD, các kết quả thực nghiệm chứng minh hiệu quả của việc sử dụng SĐTD trong dạy – học chương I “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” và chương III “Sinh trưởng và phát triển” – Sinh học 11 nâng cao (SH 11 NC) – THPT
ABSTRACT
A mind map is a type of notes that use colour and graphics to emphasize and expand ideas. The mind map is used in various field such as business, management, especially in teaching. This article presents the way to design and organise teaching activities and experimental results to prove their efficiency of using mind map in teaching chapter one "Metabolism and Energy Transformation" and chapter three " Growth and Development" in the 11th grade advanced Biology coursebook.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn