Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,796,230

  Ghi nhận bước đầu về thành phần loài và đặc điểm phân bố của Lưỡng cư, Bò sát ở tỉnh Quảng Trị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Đắc Chứng
Võ Đình Ba
Cáp Kim Cương
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam lần thứ 2
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 58 - 70;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này bước đầu công bố thành phần loài và đặc điểm phân bố theo độ cao và sinh cảnh của lưỡng cư, bò sát ở tỉnh Quảng Trị. Về thành phần loài, kết quả công bố 102 loài lưỡng cư, bò sát thuộc 3 bộ, 23 họ, 67 giống. Trong đó, lưỡng cư có 38 loài thuộc 1 bộ, 7 họ, 20 giống; bò sát có 64 loài thuộc 2 bộ, 16 họ, 47 giống. Nghiên cứu bổ sung mới 32 loài cho khu hệ lưỡng cư, bò sát tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi ghi nhận về sự phân bố của lưỡng cư, bò sát thuộc 4 đai độ cao và 8 kiểu sinh cảnh chính. Kết quả cho thấy, độ cao từ 15 - 200m có số lượng loài phân bố nhiều nhất, độ cao từ 500m trở lên có số lượng loài phân bố ít nhất. Sinh cảnh rừng thứ sinh có số lượng loài phân bố nhiều nhất, sinh cảnh đất cát có cây bụi nhỏ có số lượng loài phân bố ít nhất.
ABSTRACT
The article is the first results of species composition and distribution according to elevation and biotope of amphibians and reptiles in Quang Tri province. The results acknowledged 102 species belonging to 3 orders, 23 families, 67 genus. Of which, there are 38 species of amphibian belonging to 1 order, 7 families, 20 genus; 64 species of replite belonging to 2 orders, 16 families, 47 genus. Besides, 32 new species of amphibian and reptile were added for the fauna of amphibian and reptile in Quang Tri province. We surveyed distribution features of amphibian and reptile with 4 levels of elevation and 8 types of biotopes. The results showed that, from 15 to 200m, there are the most amount of species distributed. And above 500m, there are the least amount of species. The biotopes of secondary forest have the most amout of species. The biotopes of sandy soil with shrub have the least amount of species.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn