Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,795,712

 Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích bởi động vật hai mảnh vỏ ở Vũng Thùng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Khánh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Cáp Kim Cương, Trần Ngọc Sơn
Số: T2011-DN03-08 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn