Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Influence of the solution pH on adsorption and rejection of trace organic contaminants from wastewater by a nanofiltration membrane
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hai Quang Dang, William E. Price
Nơi đăng: Journal of Environmental Treatment Techniques; Số: 2;Từ->đến trang: 65-70;Năm: 2017
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study investigated the influence of the feed solution pH on the adsorption and rejection of the trace organic contaminants by a loose nanofiltration membrane NF270. The compounds examined were tested using a cross flow NF/RO cell membrane filtration system for 24 hours under three different pH conditions (4.7, 7 and 11). The feed solution pH effected considerably on the hydrophobicity, charge and the adsorption of dissociable organic compounds and therefore it affected the rejection efficiency of these compounds. Experimental results showed that most of the hydrophobic trace organic contaminants significantly adsorbed onto the membrane, whereas hydrophilic trace organic contaminants less adsorbed compared with hydrophobic compounds at the experimental conditions. Results reported in this study also indicated that the hydrophilic compounds exhibited better rejection values compared to hydrophobic compounds. The rejection efficiency of all these compounds was different depending on the feed solution pH as well as the physicochemical properties of each compound.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn