Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có lợi để xử lý nước thải sản xuất cồn. Tác giả: TS. Đặng Quang Hải*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 64-69. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng vi sinh vật tuyển chọn nhằm làm tăng hiệu quả xử lý nước thải nhà máy sản xuất cồn. Tác giả: Đặng Quang Hải, Trần Thị Xô, Phạm Châu Huỳnh, Nguyễn Quang Vinh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số: 2. Trang: 116-119. Năm 2008. (Sep 11 2019 11:26AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Mathematical Modelling for Predicting Rejection of Trace Organic Contaminants by the Nanofiltration Membrane NF270. Authors: Hai Quang Dang. Journal of Environmental Treatment Techniques. No: 3. Pages: 900-907. Year 2020. (Jun 28 2020 8:23AM)
[2]Article: Influence of the solution pH on adsorption and rejection of trace organic contaminants from wastewater by a nanofiltration membrane. Authors: Hai Quang Dang, William E. Price. Journal of Environmental Treatment Techniques. No: 2. Pages: 65-70. Year 2017. (Sep 11 2019 11:11AM)
[3]Article: Rejection and adsorption behaviour of phytoestrogens by nanofiltration and reverse osmosis membranes. Authors: Hai Quang Dang, William E. Price, Long Duc Nghiem. Desalination and Water Treatment. No: 4-5. Pages: 890-899. Year 2015. (Sep 11 2019 11:15AM)
[4]Article: The effects of feed solution temperature on pore size and trace organic contaminant rejection by the nanofiltration membrane NF270. Authors: Hai Quang Dang, William E. Price, Long Duc Nghiem. Separation and Purification Technology. No: 125. Pages: 43-51. Year 2014. (Sep 11 2019 11:18AM)
[5]Article: Factors governing the rejection of trace organic contaminants by nanofiltration and reverse osmosis membranes. Authors: Hai Quang Dang, William E. Price, Long Duc Nghiem. Desalination and Water Treatment. No: 4-6. Pages: 589-599. Year 2014. (Sep 11 2019 11:20AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn