Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,285,106

[1] Đề tài cấp Bộ: DÂN SỐ VÀNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM. Chủ nhiệm: TS. Đặng Vinh. Mã số: B2021. Năm: 2022. (Mar 2 2020 9:19AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG GIAN LẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG VIỆT NAM. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Mã số: B2014. Năm: 2015. (Feb 26 2014 2:06PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Vinh. Mã số: T2014-05-11. Năm: 2014. (Aug 30 2014 10:49PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Các giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý dự án FDI trên địa bàn TPĐN sau khi cấp. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Thành viên: . Mã số: T2013-05-22. Năm: 2013. (Jul 5 2014 5:10PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Các giải pháp tăng cường quản lý nguồn vốn FDI trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi cấp phép. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Mã số: T2013 -15-9. Năm: 2013. (Dec 3 2013 10:43PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế tình trạng gian lận của các doanh nghiệp FDI tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Thành viên: . Mã số: D2012-05-15. Năm: 2012. (Dec 25 2012 11:16PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Một số giải pháp hoàn thiện công tác soạn thảo văn bản và lưu trữ thông tin của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Vinh. Mã số: T2009-05-23. Năm: 2010. (Dec 25 2012 11:04PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn