Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,294,932

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN FDI GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Đặng Vinh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 27. Năm 2019. (Oct 17 2019 10:46AM)
[2]Bài báo: ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN FDI GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8.2019 ISSN: 1859-1531. Trang: 25-30. Năm 2019. (Aug 26 2019 3:59PM)
[3]Bài báo: Quản lý chất lượng tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Đặng Vinh; Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 63. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các phương thức dịch ẩn dụ tu từ tiếng Anh sang tiếng Việt dựa trên cứ liệu diễn văn của Martin Luther King. Tác giả: NCS. Đặng Vinh. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 6(236)-2015. Trang: 41-44. Năm 2015. (Jun 25 2015 10:16PM)
[5]Bài báo: Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng gắn với sự phát triển ngành Du lịch - Dịch vụ tại Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phan Thị Yến*; ThS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 45. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng dịch song ngữ các bài hát Anh - Việt, Việt - Anh trong học phần phiên dịch. Tác giả: ThS. Đặng Vinh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Hội thảo Ngữ học toàn quốc. Số: 2015. Trang: 583-588. Năm 2015. (Jun 16 2016 11:38PM)
[7]Bài báo: Some development solutions for small and medium enterprises in Da Nang city. Tác giả: Đặng Vinh Võ Thị Hồng Loan. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 6.(79).2014. Trang: 8-12. Năm 2014. (Jun 12 2014 3:43PM)
[8]Bài báo: Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng theo mô hình ISO 9001: Cơ hội và Thách thức . Tác giả: ThS. Đặng Vinh*; ThS. Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 43. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[9]Bài báo: Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng theo mô hình ISO 9001: Cơ hội và Thách thức. Tác giả: NCS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 21-27. Năm 2014. (Oct 16 2014 5:53AM)
[10]Bài báo: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Thị Hồng Loan; ThS. Đặng Vinh*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Năm 2014.
(Sep 19 2014 11:22AM)
[11]Bài báo: Tăng cường chống gian lận thuế tại các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 9 (70).2013. Trang: 102-107. Năm 2013.
(Dec 3 2013 9:05PM)
[12]Bài báo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp FĐI tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Đặng Vinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc 2013. Số: ISBN:978-604-9800-41-2. Trang: 419-425. Năm 2013. (Dec 3 2013 11:00PM)
[13]Bài báo: Đẩy mạnh bảo hiểm y tế đến với người dân nghèo tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thành ChâuThS. Đặng Vinh. Kỷ yếu SV NCKH
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2012. Trang: 57-63. Năm 2012.
(Dec 3 2013 9:22PM)
[14]Bài báo: Sự khác biệt về nguồn vốn và mối quan hệ với chính phủ giữa Chaebol Hàn Quốc và Tập đoàn kinh tế Việt Nam. Tác giả: Lê Phương Mỹ Hiền - ThS. Đặng Vinh. Kỷ yếu SV NCKH. Số: 2013. Trang: 45-51. Năm 2012. (Dec 3 2013 9:19PM)
[15]Bài báo: Dân số “vàng” và bài toán phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Đặng Vinh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 95-100. Năm 2012. (Dec 25 2012 11:08PM)
[16]Bài báo: Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng trong tình hinh mới. Tác giả: ThS. Đặng Vinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 12. Trang: 55-60. Năm 2012.
(Dec 25 2012 11:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Solution to reduce the environment pollution of FDI enterprises at the key economic region of central VietNam. Authors: Đặng Vinh. International Conference Environmental Management and Sustainable Development. No: ISBN: 978-604-955-253-3. Pages: 274-280. Year 2017. (Feb 28 2018 9:49AM)
[2]Article: Promoting the Development of SMEs in Danang Vietnam in Accordance with the 2014 Year of Businesses Guidelines. Authors: Dang Vinh. Changing Way of Life of Ethnicities in the Mekong Region, Mekong Sub-region Social Research Center Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University. No: ISBN: 978-974-523-332-4. Pages: 256-268. Year 2017. (Mar 3 2018 8:33AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn