Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,547

 Capacity analysis of amplify-and-forward free-space optical communication systems over atmospheric turbulence channels
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong Huu Ai*, Duong Tuan Quang, Nguyen Ngoc Nam, Ha Duyen Trung, Nguyen Xuan Dung
Nơi đăng: International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2017, IEEE); Số: DOI: 10.1109/ICIST.2017.7926500;Từ->đến trang: 103-108;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn