Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,981

[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Số: 548/QĐ-CĐVH. Năm: 2012.
[2] Giấy khen Công đoàn bộ Thông tin truyền thông "Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh". Số: 109/QĐ-CBĐ. Năm: 2013.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng "hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu biểu". Số: 405/QĐ-CĐVH. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014-2015. Số: 450/QĐ-CĐVH. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. Số: 669/QĐ-CĐVH. Năm: 2016.
[6] Giấy khen của Hiệu trưởng "Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí uy tín trong nước và quốc tế". Số: 671/QĐ-CĐVH. Năm: 2016.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Số: 518/QĐ-CĐVH. Năm: 2017.
[8] Giấy khen của Hiệu trưởng "Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển trường giai đoạn 2007-2017". Số: 123/QĐ-CĐVH. Năm: 2017.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015-2016". Số: 1073/QĐ-BTTTT. Năm: 2017.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ giai đoạn 2015-2017. Số: 1691/QĐ - BTTTT. Năm: 2018.
[11] Giấy khen của Hiệu trưởng "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học". Số: 733/QĐ-CĐVH. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn