Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,320,276

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế, thực nghiệm và đánh giá hoạt động của mạng điều khiển nội bộ CAN trong xe ô-tô. Tác giả: Nguyễn Chí Thành, Trần Thế Sơn, Đặng Quang Hiển, Dương Hữu Ái
. Hội thảo khoa học Quốc gia - CITA 2022. Số: xx-xx. Trang: xx-xx. Năm 2022.
(May 17 2023 8:17AM)
[2]Bài báo: Mô hình định vị thích nghi cho hệ thống truyền thông bằng ánh sáng khả kiến. Tác giả: Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Trần Thế Sơn, Dương Hữu Ái. Hội thảo khoa học Quốc gia - CITA 2022. Số: xx-xx. Trang: xx-xx. Năm 2022. (May 17 2023 8:22AM)
[3]Bài báo: RIS-assisted FSO/QAM systems over weak atmospheric turbulence channels . Tác giả: Duong Huu Ai, Tran The Son, Vuong Cong Dat. Hội thảo khoa học Quốc gia - CITA 2022. Số: ISBN: 978-604-84-6711-1. Trang: 527-535. Năm 2022. (Jul 26 2022 12:41PM)
[4]Bài báo: Performance bounds of AF relay-assisted FSO systems over Gamma-Gamma channels and pointing errors. Tác giả: Duong Huu Ai . Hội thảo khoa học Quốc gia – CITA 2021. Số: ISBN: 978-604-84-5998-7. Trang: 476-484. Năm 2021. (Jun 26 2021 8:25AM)
[5]Bài báo: Pointing error effects on the average channel capacity performance of AF relay-assisted FSO systems over atmospheric turbulence channels . Tác giả: Duong Huu Ai*, Tran The Son, Nguyen Vu Anh Quang. Hội thảo khoa học Quốc gia – CITA 2021. Số: ISBN: 978-604-84-5998-7. Trang: 441-450. Năm 2021. (Jun 26 2021 8:27AM)
[6]Bài báo: Nâng cao hiệu năng của hệ thống thông tin quang vô tuyến bằng cách sử dụng các trạm chuyển tiếp kết hợp với kênh đa thu phát. Tác giả: Phan Thị Quỳnh Hương, Duong Huu Ai*. Hội thảo khoa học Quốc gia – CITA 2021. Số: ID:97. Trang: 00-00. Năm 2021. (Jun 26 2021 8:36AM)
[7]Bài báo: Effects of High-Energy Electron Irradiation on the InGaP/GaAs Heterojunction Photosensor. Tác giả: Than Hong Phuc, Huynh Thanh Tung, Than Quang Tho, Duong Huu Ai and Nguyen Vu Anh Quang. Hội thảo khoa học Quốc gia – CITA 2021. Số: ISBN: 978-604-84-5998-7. Trang: 451-459. Năm 2021. (Jun 26 2021 8:39AM)
[8]Bài báo: Phân tích hiệu năng của hệ thống AF - MIMO/FSO sử dụng tín hiệu điều chế SC-QAM qua kênh truyền nhiễu loạn khí quyển. Tác giả: Duong Huu Ai . Chuyên đề Khoa học và Giáo dục. Số: ISBN: 978-604-80-1629-6. Trang: 7-17. Năm 2016. (Jun 25 2020 11:25AM)
[9]Bài báo: Misalignment Fading Effects On Performance Of Amplify-and-Forward Relaying FSO Systems Using SC-QAM Signals Over Log-Normal Atmospheric Turbulence Channels. Tác giả: Duong Huu Ai*, Do Trong Tuan, Ha Duyen Trung. Journal of Science and Technology (JST-UD). Số: No. 109. Trang: 1-5. Năm 2016. (Jun 25 2020 10:51AM)
[10]Bài báo: Pointing Error Effects On Performance Of Amplify-and-Forward Relaying FSO Systems Using SC-QAM Signals Over Gamma-Gamma Atmospheric Turbulence Channels. Tác giả: Duong Huu Ai, Do Trong Tuan, Ha Duyen Trung. Journal of Science and Technology (JST-UD). Số: No. 103. Trang: 1-5. Năm 2016. (Jun 25 2020 10:54AM)
[11]Bài báo: Đánh giá sự hỗn loạn không khí của kênh truyền FSO thông qua tham số cấu trúc khúc xạ của một số mô hình thực nghiệm. Tác giả: Duong Huu Ai . Chuyên đề Khoa học và Giáo dục. Số: ISBN: 978-604-80-2045-3. Trang: 57-64. Năm 2016. (Jun 25 2020 11:19AM)
[12]Bài báo: Amplify-and-Forward Relaying MIMO/FSO Systems using SC-QAM Signals over Log-normal Atmospheric Turbulence Channels. Tác giả: Duong Huu Ai, Do Trong Tuan, Ha Duyen Trung. Journal of Science and Technology, Technical Universities. Số: No. 107. Trang: 123-128. Năm 2015. (Jun 25 2020 10:46AM)
[13]Bài báo: Phân tích tỷ lệ lỗi ký tự và đánh giá hiệu năng hệ thống FSO/SC-QAM. Tác giả: Duong Huu Ai . Chuyên đề Khoa học và Giáo dục. Số: ISBN: 978-604-80-0709-6. Trang: 147-156. Năm 2014. (Jun 25 2020 11:06AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Average symbol error rate analysis of reconfigurable intelligent surfaces-assisted free-space optical link over log-normal turbulence channels. Authors: D. H. Ai, C. D. Vuong, D. T. Dang. International Journal of Electrical & Computer Engineering. No: Vol. 13, Issue. 1. Pages: 571-578. Year 2023. (Dec 25 2022 8:10AM)
[2]Article: A Novel Adaptive Rss-Based Localization and Auto-Correction Model for Indoor Mimo Vlc Using the Distance Vector. Authors: Tran The Son, Vuong Cong Dat, Duong Huu Ai, Hoa Le-Minh, Huynh Cong Cong Phap, Nguyen Tan Hung, Do Trong Hop, Zabih Ghassemlooy. Research Paper Series - SSRN. No: ID4165839. Pages: xx-xx. Year 2022. (Jul 26 2022 12:33PM)
[3]Article: Analysis on the performance of pointing error effects for RIS-aided FSO link over Gamma-Gamma channels. Authors: D. H. Ai, D. T. Dang, H. D. Quang, T. L. Kim. Telecommunication Computing Electronics and Control. No: Vol. 21, Issue. 4. Pages: 718-724. Year 2022. (Apr 21 2023 8:26AM)
[4]Article: On the performance of reconfigurable intelligent surface-assisted UAV-to-ground communication systems. Authors: D. H. Ai, V. L. Nguyen, H. H Duc, K. T. Luong. Telecommunication Computing Electronics and Control. No: Vol. 21, Issue. 4. Pages: 736-741. Year 2022. (Apr 21 2023 8:30AM)
[5]Article: A Novel Integrated Model for Positioning Indoor MISO VLC Exploiting Non-Light-of-Sight Communication. Authors: Dat vuong, TT Son, DH Ai, Trong Hop Do, CP Huynh, Hung N.Tan, Nva Quang, Ttt Vinh. International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM 2022, IEEE). No: DOI: 10.1109/IMCOM53663.2022.9721812. Pages: 1-5. Year 2022. (Nov 16 2021 9:58PM)
[6]Article: Misalignment fading effects on the ACC performance of relay-assisted MIMO/FSO systems over atmospheric turbulence channels. Authors: D. H. Ai*, V. L. Nguyen, K. T. Luong. International Journal of Electrical and Computer Engineering. No: vol. 12, no. 1. Pages: 966-973. Year 2022. (Jul 15 2021 9:33PM)
[7]Article: Analysis on the performance of reconfigurable intelligent surfaces-aided free-space optical link under atmospheric turbulence and pointing errors. Authors: D. H. Ai, D. T. Dang, N. V. A. Quang, V. L. Nguyen. International Journal of Electrical & Computer Engineering. No: Vol. 13, Issue. 4. Pages: 4204-4211. Year 2021. (Dec 25 2022 8:15AM)
[8]Article: Effects of insulator dielectric passivation layer on the breakdown voltage of AIGaN/GaN high electron mobility transistor. Authors: T. H. Phuc, T. T. T. Vinh, D. H. Ai, N. V. A. Quang, H. T. Tung, T. Q. Tho, N. V. Trung, H. V. Phuc, H. T. Thuc, and P. C. Kha. International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2021). No: ISBN: 978-604-9988-25-7. Pages: 30-33. Year 2021. (Aug 17 2021 3:41PM)
[9]Article: On the ASER performance of amplify-and-forward relaying MIMO/FSO systems using SC-QAM signals over log-normal and gamma-gamma atmospheric turbulence channels and pointing error impairments. Authors: Duong Huu Ai*, Ha Duyen Trung, Do Trong Tuan. Journal of Information and Telecommunication. No: Vol. 4, Issue. 3. Pages: 267-281. Year 2020. (Jun 25 2020 10:31AM)
[10]Article: BER analysis of amplify-and-forward relaying FSO systems using APD receiver over strong atmospheric turbulence channels. Authors: Huu Ai Duong*, Van Loi Nguyen. International Journal of Electrical and Computer Engineering. No: Vol. 9, Issue. 5. Pages: 3678-3686. Year 2019. (Jun 25 2020 10:29AM)
[11]Article: Average Channel Capacity of Amplify-and-forward MIMO/FSO Systems Over Atmospheric Turbulence Channels. Authors: Duong Huu Ai . International Journal of Electrical and Computer Engineering. No: Vol. 8, Issue. 6. Pages: 4334-4342. Year 2018. (Jun 25 2020 10:25AM)
[12]Article: Experimental Investigation of PC-to-PC Link over a Visible Light Channel. Authors: Tran The Son, Dang Quang Hien, Duong Huu Ai, Hoa Le-Minh. International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA, IEEE). No: DOI: 10.1109/SKIMA.2018.8631524. Pages: 1-4. Year 2018. (Jun 25 2020 10:57AM)
[13]Article: Capacity analysis of amplify-and-forward free-space optical communication systems over atmospheric turbulence channels. Authors: Duong Huu Ai*, Duong Tuan Quang, Nguyen Ngoc Nam, Ha Duyen Trung, Nguyen Xuan Dung. International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2017, IEEE). No: DOI: 10.1109/ICIST.2017.7926500. Pages: 103-108. Year 2017. (Jun 25 2020 10:21AM)
[14]Article: Pointing Error Effects on Performance of Amplify-and-Forward Relaying MIMO/FSO Systems Using SC-QAM Signals Over Log-Normal Atmospheric Turbulence Channels. Authors: Duong Huu Ai*, Ha Duyen Trung, Do Trong Tuan. Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2016, Scopus). No: volume 9622, DOI: 10.1007/978-3-662-49390-8_59. Pages: 607-619. Year 2016. (Jun 25 2020 10:15AM)
[15]Article: AF relay-assisted MIMO/FSO/QAM systems in gamma-gamma fading channels. Authors: Duong Huu Ai*, Ha Duyen Trung, Do Trong Tuan. NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS, IEEE). No: DOI: 10.1109/NICS.2016.7725640. Pages: 147-152. Year 2016. (Jun 25 2020 10:19AM)
[16]Article: Average Channel Capacity of Free-Space Optical MIMO Systems over Atmospheric Turbulence Channels. Authors: Ha Duyen Trung, Duong Huu Ai, Anh T Pham. ASEAN Engineering Journal. No: Vol. 5, Issue. 2, DOI: 10.11113/aej.v5.15462. Pages: 57-66. Year 2015. (Jun 25 2020 10:10AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn