Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,564

 Phân tích tỷ lệ lỗi ký tự và đánh giá hiệu năng hệ thống FSO/SC-QAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Hữu Ái
Nơi đăng: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục; Số: ISBN: 978-604-80-0709-6;Từ->đến trang: 147-156;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn