Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,829,123

 Effects of High-Energy Electron Irradiation on the InGaP/GaAs Heterojunction Photosensor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Than Hong Phuc, Huynh Thanh Tung, Than Quang Tho, Duong Huu Ai and Nguyen Vu Anh Quang
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia – CITA 2021; Số: ISBN: 978-604-84-5998-7;Từ->đến trang: 451-459;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn