Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi
Nơi đăng: Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Số: 3;Từ->đến trang: 16-20;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
...Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng và đạo đức cách mạng cho sinh viên là vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nó góp phần đào tạo được những học sinh phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thêm vào đó, thông qua tham gia công tác Đoàn, Hội cũng góp phần nâng cao nhận thức chính trị trong sinh viên "sống có hoài bão và lý tưởng"
ABSTRACT
Improving the efficiency of education, political, ideological and moral revolution for students is essential problem in the current period, it is helping to train the students to develop a comprehensive, ethical , knowledge, health, beauty, loyalty to the ideals of national independence and socialism. Additionally, through participation in Union, Association also contribute to raising political awareness in students' lives have ambitions and ideals "...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn