Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CLB TDTT TRONG SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Đà Nẵng. Tạp chí khao học và Đào tạo Thể thao - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Số: ISSN: 2588 - 1345. Trang: ISSN: 2588 - 1345. Năm 2020. (Apr 16 2020 10:43AM)
[2]Tham luận: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi; TS. Nguyễn Sỹ Đức. Hội thảo khoa học toàn quốc về công tác Giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2019. Đại học Cần Thơ. Trang: 127-134. Năm 2019. (Mar 3 2020 10:34AM)
[3]Tham luận: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi ThS - Võ Đình Hợp - ThS. Nguyễn Thanh Giang. Hội thao khoa học Trường Đại học Tài chính Marketing. Trang: 58-63. Năm 2019. (Nov 12 2019 9:38AM)
[4]Tham luận: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Hội thảo khoa học Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà NẴng. Trang: 38-45. Năm 2017. (Jun 5 2017 10:21AM)
[5]Bài báo: THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 45-51. Năm 2016. (Nov 21 2016 2:15PM)
[6]Tham luận: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Trang: 16-20. Năm 2015. (May 6 2015 9:31AM)
[7]Tham luận: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM. Tác giả: Đàm Hùng Phi. Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Trang: 23-25. Năm 2014. (Jul 1 2014 3:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn