Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM. Năm: 2008.
[2] Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Năm: 2009.
[3] Giấy khen BCH Đoàn TNCS HCM Tỉnh Kon Tum. Năm: 2009; 2010; 2011.
[4] Giấy khen Giám đốc Đại hoc Đà Nẵng. Năm: 2010.
[5] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM. Năm: 2012.
[6] Giấy khen Giám đốc Đại hoc Đà Nẵng. Năm: 2012.
[7] Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm: 2013.
[8] Giấy khen BCH Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014.
[9] Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ". Số: 94-QĐ/TWĐTN. Năm: 2015.
[10] Giấy khen Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[11] Giấy Khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2017.
[12] Bằng Khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 305/QĐ-CĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn