Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi
Nơi đăng: Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng; Số: 6;Từ->đến trang: 45-51;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục và phát triển giáo dục trong Nhà trường có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy và bồi dưỡng nhân tố con người. Đồng thời góp phần nâng cao tri tuệ, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa và phát huy tinh thần dân tộc của con người Việt Nam, tăng cường và giữ vững an ninh quốc phòng cho đất nước. Hiện nay, các trường Đại học và Cao đẳng đều có xu hướng phát triển về quy mô và đa dạng hóa loại hình đào tạo. Sự phát triển mạnh mẽ về số lượng sinh viên đã đặt chất lượng giáo dục, trong đó giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường trước một thử thách to lớn.
ABSTRACT
Education and development of school education has great significance in promoting and fostering the human factor. Also contributing to improving intelligence, personality education, ethical, healthy lifestyle, enrich cultural life and promote the national spirit of the people of Vietnam, strengthen and maintain national security rooms for the country. Currently, universities and colleges tend to grow in size and diversifying forms of training. The strong growth in the number of students has put the quality of education, including physical education and school sport in front of a huge challenge.
[ 2016\2016m011d021_14_15_14nhan_thuc_sinh_vien_ve_cong_tac_GDTC_va_TTTH_(phi).docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn