Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà NẴng; Số: 2;Từ->đến trang: 38-45;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục và phát triển giáo dục trong nhà trường có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy và bồi dưỡng nhân tố con người, đồng thời góp phần nâng cao tri tuệ, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnhcho sinh viên. Hoạt động ngoại khóa là nhu cầu cấp thiết hiện nay đối với sinh viên góp phần phát triển năng lực, thể chất một cách toàn diện, đồng thời nâng cao thành tích thể thao của sinh viên, nhằm củng cố và hoàn thiện các bài học chính khoá và được tiến hành vào giờ tự học của sinh viên. Luyện tập trong các câu lạc bộ, tham gia các giải thi đấu trong và ngoài trường được tổ chức thường niên thu hút và động viên lôi kéo nhiều sinh viên tập luyện các môn thể thao yêu thích, góp phần nâng cao sức khoẻ phục vụ học tập và sinh hoạt. Vì vậy rất cần đẩy mạnh các hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao trong sinh viên.
ABSTRACT
Education and educational development in schools are of great significance in promoting and fostering the human factor and at the same time contributing to the improvement of intellectuals, moral education and healthy lifestyles for students. . Extracurricular activities are an urgent need for students to contribute to the full development of their physical abilities and to enhance the athletic performance of their students in order to consolidate and improve their lessons. The course is taught in self-study hours. Practicing in clubs, taking part in indoor and outdoor tournaments held annually attracts and motivates many students to practice their favorite sports, contributing to health promotion. Study and living. It is therefore very important to promote the activities of the sports club in students.
[ 2017\2017m06d05_10_20_59bai_tham_luan_cau_lac_bo_TDTT_sinh_vien_.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn