Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi ThS - Võ Đình Hợp - ThS. Nguyễn Thanh Giang
Nơi đăng: Hội thao khoa học Trường Đại học Tài chính Marketing; Số: 1303-2019/CXBIPH/3-34/NXBĐHCT;Từ->đến trang: 58-63;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài khảo sát và cung cấp thông tin về thực trạng thành phần, trình độ chuyên môn thể dục thể thao, hình thức tổ chức huấn luyện, giảng dạy của đội ngũ giảng viên tại khoa giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
By the method of routine scientific research, the topic surveys and provides information about the status of components, qualifications of physical training and sports, form of organization of training and teaching of lecturers at Department of Physical Education of Danang University.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn