Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CLB TDTT TRONG SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí khao học và Đào tạo Thể thao - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng; Số: ISSN: 2588 - 1345;Từ->đến trang: ISSN: 2588 - 1345;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài khảo sát và cung cấp thông tin về mô hình quản lý câu lạc bộ thể dục thể thao trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
By regular scientific research methods, the topic investigates and provides information on the management of sports clubs in students at the higher education institutions of the University of Danang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn