Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đàm Hùng Phi
Nơi đăng: Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Số: 1;Từ->đến trang: 23-25;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một trong những yếu tố then chốt trong cải cách giáo dục của các quốc gia trên thế giới hiện nay là sự phát triển mang tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức viên chức có tính chuyên nghiệp cao, thành thạo về kỹ năng thực hành và giao tiếp, hầu hết các quốc gia đều nhận thức được rằng. Đào tạo cán bộ công chức không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải thành thạo về kỹ năng thực hành và kỹ năng mềm trong hoạt động nghề nghiệp, một trong những kỹ năng đó là kỹ năng giao tiếp công vụ. Vì vậy mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của các trường đại học cần tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng mềm nói chung và kỹ năng giao tiếp nói riêng cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên vùng Tây nguyên.
ABSTRACT
One of the key elements in the reform of the national education in the world today is the development of a professional nature of the staff and public officials have high professionalism, proficiency in practical skills action and communication, most countries are aware of that. Training civil servants not only qualified but also have professional proficiency in practical skills and soft skills in professional activities, one of the skills that public service communication skills. So the goal, the content of the training program to strengthen university training in general soft skills and communication skills in particular for students, especially students in the Central Highlands.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn