Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  ThS. Đàm Hùng phi; Thành viên:  ThS. Võ Đình Hợp; ThS. Nguyễn Thanh Giang
Số: B2017-ĐHĐN-11 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục

Dựa trên cơ sở thực trạng hoạt động thể dục thể thao trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng, để đề xuất các biện pháp xây dựng mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.


- 02 bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp toàn quốc

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
- 01 bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp Khoa
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn