Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,130,899

 Среда разработки алгоритмов адаптивного тестирования
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A., Kamaev V.A.
Nơi đăng: Информатизация и связь; Số: 2;Từ->đến trang: 107-110;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The paper developed a method for the generation of adaptive testing algorithms have been proposed domain model, the student model and algorithm of adaptive testing. The structure of the environment for algorithm development of adaptive testing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn