Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,586

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình tư vấn lọc cộng tác tích hợp dựa trên tương đồng sản phẩm. Tác giả: ThS. Phan Quốc Nghĩa*; TS. Đặng Hoài Phương; PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 59. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[2]Bài báo: Hệ thống tư vấn lọc cộng tác theo người dùng dựa trên độ đo hàm ý thống kê. Tác giả: Phan Quốc Nghĩa, Nguyễn Minh Kỳ, Đặng Hoài Phương, Huỳnh Xuân Hiệp. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR'9)". Số: 9. Trang: 231-239. Năm 2016. (Nov 22 2016 12:27PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng mô hình 3 tham số Birnbaum xây dựng hệ thống tự động đánh giá năng lực người học. Tác giả: Mai Văn Hà*; Đặng Hoài Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 146. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[4]Tham luận: Xây dựng mô hình trắc nghiệm thích nghi trên cơ sở lý thuyết đáp ứng câu hỏi. Tác giả: Lê Xuân Tài, Đặng Hoài Phương. Hội nghị Khoa học "Một số vấn đề tiên tiến trong công nghệ thông tin và truyền thông" (SAICT 2015). Trang: 5-17. Năm 2015. (Dec 4 2015 6:26PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng mô hình model-view-controller trong việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý ký túc xá trường đại học bách khoa, đại học đà nẵng. Tác giả: Đặng Hoài Phương*, Nguyễn Văn Đông, Dinh Thi Hong Huyen, Pham Thi Thu Hien, Lam Thi Hong Tam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 80. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Model of complex adaptive testing. Authors: Dang Hoai Phuong. International Scientific Journal. No: 5. Pages: 25-27. Year 2016. (Jul 18 2016 10:53AM)
[2]Article: Environment in building adaptive testing algorithms. Authors: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A., Kamaev V.A.. Информатизация и связь. No: 2. Pages: 107-110. Year 2013. (Feb 27 2015 10:45PM)
[3]Presentations: Evaluation methods for parameters in choice questions model. Authors: Dang Hoai Phuong. Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: матер. XVI междунар. науч.-практ. конф., 9 окт. 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». - М. Pages: 36-38. Year 2013. (Feb 27 2015 11:34PM)
[4]Article: Synthesis adaptive test. Authors: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A.. Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах". No: 14. Pages: 75-82. Year 2013. (Feb 27 2015 10:58PM)
[5]Presentations: Adaptive testing model. Authors: Dang Hoai Phuongmarriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair. Решение проблем развития предприятий: роль научных исследований: матер. IV междунар. науч.-практ. конф. (20 нояб. 2013 г.) : сб. науч. ст. / Науч.-издат. центр Априори. - Краснодар. Pages: 140-142. Year 2013. (Feb 27 2015 11:36PM)
[6]Presentations: Adaptive testing formation viewpoints. Authors: Dang Hoai Phuong. Актуальные вопросы современной науки: матер. VII междунар. науч. конф., г. Санкт-Петербург, 24-25 окт. 2013 г. / Науч.-издат. центр «Открытие». - СПб. Pages: 76-79. Year 2013. (Feb 27 2015 11:39PM)
[7]Presentations: Analyze the characteristics of adaptive testing model formation process. Authors: Dang Hoai Phuong. Актуальные вопросы современной техники и технологии: сб. докл. XIII-й междунар. науч. конф. (г. Липецк, 25 окт. 2013 г.) / Липецкое регион. отд-ние Общерос. обществ. организации «Российский союз молодых учёных», Издат. центр «Гравис» [и др.]. - Липецк. Pages: 14-17. Year 2013. (Feb 27 2015 11:32PM)
[8]Article: Synthesis adaptive testing algorithm creation methods. Authors: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A.. Prospects of science. No: 9(48). Pages: 100-103. Year 2013. (Feb 27 2015 10:39PM)
[9]Article: Adaptive testing algorithm design methods. Authors: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A., Kamaev V.A.. Известия ВолгГТУ. Серия «Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах». No: 4. Pages: 107-113. Year 2012. (Feb 27 2015 10:43PM)
[10]Presentations: Automation system in building robot motion model structure. Authors: Dang Hoai Phuong, Mokhov A.D.. Computer Science and Engineering. ICT 2010: Proceedings of the Russian conference graduate students and young scientists (c. Ulyanovsk, 25-26 may 2010) / ULGTU. - Ulyanovsk. Pages: 368-371. Year 2010. (Feb 27 2015 10:55PM)
[11]Article: Automation in designing robot motion model. Authors: Đặng Hoài Phương, Mokhov A.D.. Молодой учёный. No: 5. Pages: 96-98. Year 2010. (Feb 27 2015 10:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn