Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,643,709

 Полное адаптивное тестирование
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A.
Nơi đăng: Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах"; Số: 14;Từ->đến trang: 75-82;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This article describes how the organization of adaptive testing. Describes the classification of adaptive testing, the relationship between characteristics. The approach allows to organize a complete adaptive testing testing while minimizing the number of jobs. Developed a method for the generation algorithm of adaptive testing. The examples of application of the method to develop the algorithms of adaptive testing on the specified requirements.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn