Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,227

 Метод оценки параметров тестового задания
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Hoai Phuong
Nơi đăng: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: матер. XVI междунар. науч.-практ. конф., 9 окт. 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». - М.; Số: 16;Từ->đến trang: 36-38;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn