Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,609

 Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Minh Hoàng, Trương Hoài Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Hữu Cường
Nơi đăng: Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng; Số: 1/2019;Từ->đến trang: 145-150;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày nghiên cứu khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết giữa sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép. Chương trình thực nghiệm được thiết lập để giả lập vùng liên kết của sàn vào cột chịu tải trọng tĩnh gây cắt thủng tương đồng với điều kiện làm việc thực tế của liên kết. Ứng xử của liên kết khi chịu lực cắt được đánh giá thông qua các quan hệ tải – chuyển vị của liên kết, quan hệ tải – biến dạng của bê tông và cốt thép tại một số vị trí quan trọng cũng như thông qua sự hình thành, phát triển, mở rộng vết nứt và hình thái vết nứt ở trạng thái phá hoại hoàn toàn của liên kết. Dựa trên các kết quả thu được từ thí nghiệm như là một kết quả kiểm chứng, một quy trình mô phỏng số dựa trên mô hình phá hoại dẻo của vật liệu bê tông được áp dụng để phân tích ứng xử chịu cắt thủng của liên kết bằng phần mềm phần tử hữu hạn ba chiều ABAQUS. Độ tin cậy của quy trình mô phỏng số cũng được kiểm chứng với kết quả nghiên cứu thực nghiệm của tác giả khác để minh hoạ sự hiệu quả của nó trong việc dự đoán khả năng chịu cắt của liên kết mà không cần thực hiện các thí nghiệm tốn kém chi phí và thời gian
ABSTRACT
This paper presents the study on experimental investigation and numerical simulation of the punching shear behavior of connection between reinforced concrete flat slab and interior circular columns. The testing program is established to simulate the connection zone of the slab to the column under punching shear static force similar to the performance of the connection in practice. The connection response under shear loading is evaluated through the load – displacement relation of the connection, the load – strain relations of concrete and reinforcement at some key positions as well as through the crack forming, developing and opening and the crack pattern at the complete failure state of the connection. Based on the results obtained from the test as a benchmark ones, a numerical simulation procedure using the concrete damaged plasticity model is applied to analyse the punching shear behavior of the connection by ABAQUS three-dimensional fnite element sofware. The reliability of the numerical simulation procedure is also verifed with the testing results of another researcher to illustrate its efciency in predicting the punching shear behavior of the connection instead of performing the expense and time-consuming tests.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn