Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,407

 Phân tích tấm chịu ảnh hưởng nhiệt độ.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Như Thảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tuyển tập công trình khoa học - Trường Đại học Xây dựng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 01;Từ->đến trang: 5-12;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn