Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ trong kết cấu tấm mỏng chịu uốn.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Như Thảo; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T05-15-79 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn