Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,306

 Синтез, структура и магнитные свойства нанокристаллического Y3-xLaxFe5O12
(0 ≤ x ≤ 0.6)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Van Tac, V. O. Mittova, O. V. Almjasheva and I. Ya. Mittova
Nơi đăng: Inorganic Materials; Số: 1;Từ->đến trang: 74-78;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn