Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,241

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp phức [Cu(CH3CN)4]PF6. Tác giả: TS. Đinh Văn Tạc*; TS. Nguyễn Trần Nguyên; TS. Vũ Thị Duyên. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 87. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHỬ P-NITROPHENOL BẰNG NaBH4 XÚC TÁC NANO BẠC ĐƯỢC TẠO TỪ DỊCH CHIẾT NƯỚC CỦ NGHỆ VÀ DUNG DỊCH AgNO3. Tác giả: TS. Vũ Thị Duyên, TS. Đinh Văn Tạc.. Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 25. Trang: 1-5. Năm 2017. (Apr 30 2020 8:32PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XƠ MƯỚP BẰNG AXIT CITRIC ĐỂ HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC. Tác giả: TS. Vũ Thị Duyên, TS. Giang Thị Kim Liên, TS. Đinh Văn Tạc. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 11. Trang: 96-100. Năm 2015. (Apr 30 2020 8:16PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của anion nền đến độ đệm và pH tạo thành kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken chứa glixin. Tác giả: TS. Vũ Thị Duyên, TS. Đinh Văn Tạc,. Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 12-16. Năm 2013. (Apr 30 2020 8:28PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TỪ TÍNH CỦA HẠT NANO Y3−xLaxFe5O12. Tác giả: Đinh Văn Tạc. Tạp chí khoa học và giáo dục, đại học sư phạm Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7(02). Trang: 22-26. Năm 2013.
(Mar 7 2014 2:33PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu quá trình mạ điện niken từ dung dịch nồng độ thấp chứa đệm glixin. Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 8(69). Trang: 146-151. Năm 2013.
(Mar 7 2014 2:38PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Synthesis, structure, and magnetic properties of nanocrystalline Y3 − xLaxFe5O12 (0 ≤ x ≤ 0.6). Authors: Dinh Van Tac, V. O. Mittova, O. V. Almjasheva and I. Ya. Mittova. Inorganic Materials. No: 1. Pages: 74-78. Year 2012. (Sep 6 2012 11:21AM)
[2]Article: Synthesis and magnetic properties of nanocrystalline Y1 − xCdxFeO3 − δ (0 ≤ x ≤ 0.2). Authors: Dinh Van Tac, V. O. Mittova, O. V. Almjasheva and I. Ya. Mittova. Inorganic Materials. No: 10. Pages: 1141-1146. Year 2011. (Sep 6 2012 11:25AM)
[3]Article: EFFECT OF CONCENTRATION OF Fe3+ IONS ON THE SIZE OF THE NANOCRYSTALS Y1-xLaxFeO3, OBTAINED BY CHEMICAL VAPOR DEPOSITION. Authors: Динь Ван Так и др.. Конденсированные среды и межфазные границы. – Воронеж. No: 1. Pages: 42-48. Year 2011. (Sep 6 2012 2:41PM)
[4]Article: Influence of lanthanum content and annealing temperature on the size and magnetic properties of sol–gel derived Y1 − xLaxFeO3 nanocrystals. Authors: Dinh Van Tac, V. O. Mittova and I. Ya. Mittova. Inorganic Materials. No: V. 47, N. 5. Pages: 521-526. Year 2011. (Sep 6 2012 11:15AM)
[5]Article: SYNTHESIS OF La1-xSr(Са)xFeO3 (х = 0.1; 0.2; 0.3) NANOPOWDERS BY THE SOL–GEL METHOD . Authors: Нгуен Ань Тьен, Динь Ван Так и др.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Конденсированные среды и межфазные границы. –Воронеж
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 1. Pages: 56-60. Year 2010.
(Sep 6 2012 11:36AM)
[6]Article: PRODUCTION OF Y3Fe5O12 NANOCRYSTALS BY CHEMICAL DEPOSITION METHOD AND THEIR MAGNETIC PROPERTIES . Authors: Динь Ван Так, И. Я. Миттова, В. О. Миттова. Вестник Воронежского государственного университета. Сер. : Химия. Биология. Фармация. – Воронеж. No: 1. Pages: 11-14. Year 2010. (Sep 6 2012 11:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn