Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,944

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG
Đề tài:

Tổng hợp nano ZnO pha tạp Cu và ứng dụng xử lý rhodamin B và phenol trong mụi trường nước

 Thạc sĩ

 Trường DDH Sư Phạm - ĐHĐN

 2019

 2020

[2]VŨ THỊ HỒNG NHUNG
Đề tài: Nghiên cứu điều chế phức [Cu(CH3CN)4]PF6 và ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng đóng vòng triazole đơn giản và phức tạp

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN

 2018

 2019

[3]ĐINH THỊ HỒNG THẢO
Đề tài: Tổng hợp nano ZnO pha tạp Ag và ứng dụng xử lý xanh methylen, alizarin red S trong môi trường nước

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN

 2018

 2019

[4]VÕ THỊ HỒNG HẠNH
Đề tài: Tổng hợp oxit kim loại dựa trên cơ sở oxit mangan làm chất xúc tác cho phản ứng oxy hóa Toluene

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN

 2018

 2019

[5]NGUYỄN HOÀI UYÊN
Đề tài:

Tổng hợp nano Zn1-xMnxO và ứng dụng xử lý phenol và rhodamine B trong môi trường nước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN

 2017

 2018

[6]DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
Đề tài:

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP Cr2O3/SBA-15 VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ MỘT SỐ CHẤT MÀU HỮU CƠ Ô  NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

 2016

 2017

[7]TRẦN THỊ NGỌC ANH
Đề tài:

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CrMnxFe(1-x)O3/SBA-15 VÀ ỨNG DỤNG LÀM XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA ANCOL BENZYLIC THÀNH BENZANDEHIT BẰNG H2O2

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN

 2016

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn