Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,410

 Ảnh hưởng của ăn mòn đến khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trần Đình Mạnh Linh
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 12-2015;Từ->đến trang: 74-77;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ăn mòn cốt thép được xác định là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự phá hủy kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) trong môi trường có tính ăn mòn cao như trong môi trường biển. Bài báo này nghiên cứu sự suy giảm khả năng chịu uốn của cấu kiện dầm bê tông cốt thép có tiết diết diện chữ T chịu ảnh hưởng của tác nhân ăn mòn. Kết quả của bài báo có thể làm tài liệu tham khảo cho các công tác thiết kế, thẩm tra, kiểm định các kết cấu làm việc trong môi trường ven biển
ABSTRACT
Corrosion of steel reinforcement is identified as a significant cause of damage in reinforced concrete structures exposed to corrosive environment. The paper studies the flexural strength degradation of T-section reinforced concrete beams due to corrosion. The results of the paper can make reference to the design, verification and inspection of reinforced concrete structures in coastal environments
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn