Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô phỏng nứt lớp bê tông bảo vệ do ăn mòn không đều trong kết cấu bê tông cốt thép - Phần 1: Mô phỏng ăn mòn không đều cốt thép. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực. Tạp chí Xây dựng. Số: 10-2017. Trang: 1-5. Năm 2017. (Nov 7 2017 10:42PM)
[2]Bài báo: Mô phỏng nứt lớp bê tông bảo vệ do ăn mòn không đều trong kết cấu bê tông cốt thép - Phần 2: Mô phỏng nứt lớp bê tông bảo vệ. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực. Tạp chí Xây dựng. Số: 10-2017. Trang: 5-10. Năm 2017. (Nov 7 2017 10:43PM)
[3]Bài báo: Vết nứt sớm do ứng suất nhiệt trong kết cấu bê tông - cơ sở lý thuyết và giải pháp thực tiễn. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực. Tạp chí Xây dựng. Số: 12-2017. Trang: 1-5. Năm 2017. (Nov 7 2017 10:44PM)
[4]Bài báo: Liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép - giải pháp liên kết và thực nghiệm. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. Số: 5-2017. Trang: 164-167. Năm 2017. (Jun 10 2017 3:00PM)
[5]Bài báo: Mô phỏng liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính, Trương Quang Hải, Nguyễn Thành Nhân. Tạp chí Xây dựng. Số: 5-2017. Trang: 180-183. Năm 2017. (Jun 10 2017 3:02PM)
[6]Bài báo: Mô hình giàn ảo cho dầm cao có lỗ mở - thiết kế và thực nghiệm. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực*; PGS.TS. Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 353. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[7]Bài báo: Mô hình giàn ảo hiệu quả trong thiết kế dầm cao bê tông cốt thép - Phần 1: Lựa chọn mô hình. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực. Tạp chí Xây dựng. Số: 07/2017. Trang: 10-13. Năm 2017. (Sep 6 2017 8:36PM)
[8]Bài báo: Mô hình giàn ảo hiệu quả trong thiết kế dầm cao bê tông cốt thép - Phần 2: Thí nghiệm xác minh. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực. Tạp chí Xây dựng. Số: 7-2017. Trang: 14-17. Năm 2017. (Sep 6 2017 8:38PM)
[9]Bài báo: Mô phỏng liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép sử dụng phần mềm Abaqus. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Quang Hải, Tạ Quang Tài. Tạp chí Xây dựng. Số: 06/2017. Trang: 95-98. Năm 2017. (Sep 6 2017 8:31PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp tăng độ cứng ngang dầm trong liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Quang Hải, Tạ Quang Tài. Tạp chí Xây dựng. Số: 06/2017. Trang: 98-101. Năm 2017. (Sep 6 2017 8:34PM)
[11]Bài báo: Kỹ thuật đo chuyển vị kết cấu bê tông sử dụng camera. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực*; PGS.TS. Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 13-16. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp cấu tạo và tính toán liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính, Trương Quang Hải, Phạm Xuân Hiệu. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite 2016. Số: 2016. Trang: 455-462. Năm 2016. (Apr 26 2017 2:11PM)
[13]Bài báo: Giải pháp liên kết cột ống thép nhồi bêtông với dầm bẹt bê tông cốt thép. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính, Phạm Xuân Hiệu, Trương Quang Hải. Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững ATCESD Lần thứ 2- 2016. Số: 2016. Trang: 6-9. Năm 2016. (Apr 26 2017 2:13PM)
[14]Bài báo: Xây dựng mô hình nứt trong kết cấu bê tông cốt thép do ăn mòn. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính, Hồ Công Duyên, Bùi Minh Cảnh. Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015. Số: 2015. Trang: 387-396. Năm 2015. (Jul 27 2015 5:18AM)
[15]Bài báo: Đánh giá độ tin cậy chịu uốn của cấu kiện bê tông cốt thép bị ăn mòn. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính, Trần Đình Mạnh Linh. Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015. Số: 2015. Trang: 397-407. Năm 2015. (Jul 27 2015 5:25AM)
[16]Bài báo: Xác định chiều rộng vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép sử dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính, Trần Ngọc Hoành. Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015. Số: 2015. Trang: 192-203. Năm 2015. (Jul 27 2015 5:22AM)
[17]Bài báo: Ảnh hưởng của ăn mòn đến khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trần Đình Mạnh Linh. Tạp chí Xây dựng. Số: 12-2015. Trang: 74-77. Năm 2015. (Jan 15 2016 5:30AM)
[18]Bài báo: Mô hình sự xâm thực Clo vào kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển xét đến ảnh hưởng của cốt thép và vết nứt. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực. Tạp chí Xây dựng. Số: 12. Trang: 73-75. Năm 2014. (Dec 23 2014 7:45PM)
[19]Bài báo: Chloride-induced corrosion of steel reinforcement - Effectiveness of permeability-reducing admixtures. Tác giả: Dao Ngoc The Luc, Dao Ngoc The Vinh. Journal of Science and Technology – University of Danang. Số: 45(1). Trang: 112-120. Năm 2011. (Jan 13 2014 4:04PM)
[20]Bài báo: Mô hình phần tử hữu hạn để đánh giá tuổi thọ kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển. Tác giả: Dao Ngoc The Luc, Dao Ngoc The Vinh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 45(2). Trang: 161-176. Năm 2011. (Nov 15 2014 4:43AM)
[21]Bài báo: Optimization of thin-walled sections under compression. Tác giả: Dao Ngoc The Luc, Dao Ngoc The Vinh, Ronagh, H.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Journal of Science and Technology – University of Danang. Số: 5(1). Trang: 6-11. Năm 2004. (Jan 13 2014 4:16PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Computer-aided modeling of service life of concrete structures in marine environment. Authors: Dao Ngoc The Luc. Proceedings of the 13th International Symposium on Advanced Technology. No: 2014. Pages: 96-100. Year 2014. (Nov 15 2014 4:23AM)
[2]Article: Effect of corrosion parameters on corrosion rate of steel in concrete structures. Authors: Dao Ngoc The Luc, Dao Ngoc The Vinh, Truong Hoai Chinh. Proceedings of Concrete2011 on Building a Sustainable Future, Perth, Australia. No: 2011. Pages: 167-168. Year 2011. (Jan 13 2014 4:00PM)
[3]Article: Finite element modelling for service life prediction of repaired concrete in marine environment. Authors: Dao Ngoc The Luc, Kim Sang Hyo, Ann Ky Yong, Dao Ngoc The Vinh. Australian Journal of Structural Engineering. No: 10(3). Pages: 13-22. Year 2010. (Jan 13 2014 4:05PM)
[4]Article: Modeling steel corrosion in concrete structures - Part 1: A new inverse relation between current density and potential for the cathodic reaction. Authors: Dao Ngoc The Luc, Dao Ngoc The Vinh, Kim Sang Hyo, Ann Ky Yong. International Journal of Electrochemical Science. No: 5(3). Pages: 302-313. Year 2010. (Jan 13 2014 4:07PM)
[5]Article: Modeling steel corrosion in concrete structures - Part 2: A unified adaptive finite element model for simulation of steel corrosion. Authors: Dao Ngoc The Luc, Dao Ngoc The Vinh, Kim Sang Hyo, Ann Ky Yong
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. International Journal of Electrochemical Science
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 5(3). Pages: 314-326. Year 2010.
(Jan 13 2014 4:08PM)
[6]Article: Service life prediction of concrete structures subjected to chloride induced corrosion. Authors: Dao Ngoc The Luc, Ha Won Song, Lee Chang Ho. Proceedings of 4th International Conference on Construction Materials - Performance, Innovations and Structural Implications (ConMat’09), Japan
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 2009. Year 2009.
(Jan 13 2014 4:11PM)
[7]Article: Remaining service life prediction of concrete structures under chloride-induced loads. Authors: Dao Ngoc The Luc, Ha Won Song
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of Korea Concrete Institute conference
marriage affairs open i want an affair
. No: 2008. Year 2008.
(Jan 13 2014 4:15PM)
[8]Presentations: Effect of localization of chloride concentration and corrosion expansion on service life of concrete structures. Authors: Dao Ngoc The Luc. International Joint Seminar among Tokyo, Yonsei and Tsinghua University. Pages: 1-35. Year 2008. (Nov 15 2014 4:47AM)
[9]Article: Remaining life prediction of concrete structures subjected to chloride induced corrosion. Authors: Dao Ngoc The Luc, Ha Won Song, Lee Chang Ho. Proceedings of the 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM’08), Korea. No: 2008. Pages: 212. Year 2008. (Jan 13 2014 4:14PM)
[10]Article: Modeling of localized steel corrosion in concrete structures. Authors: Dao Ngoc The Luc, Ha Won Song, Lee Chang Ho. Proceedings of the International Workshop on Life Cycle Management of Coastal Concrete Structures, China. No: 2008. Pages: 87-92. Year 2008. (Jan 13 2014 4:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn