Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,876

 Nghiên cứu tính chất phát quang của Eu2+ và Dy3+ trong vật liệu nền Aluminate
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Văn Thanh Sơn*; TS. Đinh Thanh Khẩn*; ThS. Lê Vũ Trường Sơn*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 9, 2020;Từ->đến trang: 64;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu phát quang BaAl2O4 đồng pha tạp ion Eu2+ và Dy3+ đã được chúng tôi chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy vật liệu BaAl2O4 chế tạo được có cấu trúc pha lục giác và sự hiện diện của ion Eu2+ và Dy3+ không làm thay đổi cấu trúc của vật liệu. Khi được kích thích bằng ánh sáng tử ngoại có bước sóng 350 nm, vật liệu phát quang mạnh ở phổ đám 500 nm là chủ yếu (Đặc trưng của phát xạ Eu2+ tương ứng với chuyển dời 4f65d4f7) có các đỉnh 485 nm, 575 nm, 660 nm tương ứng với các dịch chuyển 4F9/2 xuống 6H15/2, 6H13/2, 6H11/2 đặc trưng của Dy3+. Các thảo luận tập trung vào việc khảo sát cấu trúc mạng nền và đặc trưng phát quang của vật liệu BaAl2O4:Eu2+,Dy3+.
ABSTRACT
Photoluminescent materials of BaAl2O4 are doped with ion Eu2+ and Dy3+ made by solid phase reaction method. The results of X-ray diffraction analysis (XRD) show that the manufactured BaAl2O4 material has a hexagonal phase structure and the presence of ion Eu2+ and Dy3+ does not change the structure of the material. When stimulated by ultraviolet light with a wavelength of 350 nm, the material is highly luminescent in the 500 nm (emission of Eu2+, 4f65d4f7), peaks of 485 nm, 575 nm, 660 nm (emission of Dy3+, 4F9/26H15/2, 6H13/2, 6H11/2). Discussions have focused on investigating the network structure and luminescent characteristics of BaAl2O4: Eu2+,Dy3+ materials.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn