Đinh Thanh Khẩn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,423

 
Mục này được 31431 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thanh Khẩn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/03/1986
Nơi sinh: Tam Thành, Tam kỳ, Quảng Nam
Quê quán Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Vật lý; Tại: Đại học Osaka-Nhật Bản
Dạy CN: Vật lý
Lĩnh vực NC: Khoa học Vật liệu
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733329; Mobile: 0935817240
Email: khannabo86@gmail.com; dtkhan@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2008 đến 2010: Công tác tại Viện Khoa học Vật liệu-Viên Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Từ 2011-2014: Làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Nhật Bản
Từ 2014 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang định hướng ứng dụng trong việc sản xuất LED trắng. Chủ nhiệm: TS. Đinh Thanh Khẩn. Mã số: KYTH-88. Năm: 2019. (Dec 18 2019 3:57PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cấu trúc tinh thể của màng tinh thể AlN được nuôi bằng phương pháp mọc ghép pha hơi hyđrua trên đế sapphire được kết cấu rãnh. Chủ nhiệm: Đinh Thanh Khẩn. Thành viên: Nguyễn Quý Tuấn, Lê Văn Thanh Sơn. Mã số: Đ2015-03-79. Năm: 2016. (Sep 7 2018 9:45PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chế tạo hạt cacbon nanô theo hướng tiếp cận xanh bằng phương pháp thủy nhiệt. Tác giả: Trần Thị Thanh Nhàn, Phan Thị Kim Uyên, Nguyễn Quý Tuấn, Ngô Khoa Quang, Đặng Ngọc Toàn, Đoàn Văn Dương, Trịnh Ngọc Đạt, Phan Liễn, Đinh Thanh Khẩn, Lê Văn Thanh Sơn, Lê Vũ Trường Sơn1. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 9. Trang: 64-68. Năm 2021. (Oct 22 2021 11:52AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tính chất phát quang của Eu2+ và Dy3+ trong vật liệu nền Aluminate. Tác giả: ThS. Lê Văn Thanh Sơn*; TS. Đinh Thanh Khẩn*; ThS. Lê Vũ Trường Sơn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (Nov 6 2020 10:59AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sự truyền năng lượng giữa Ce3+ và Tb3+ trong vật liệu nền BaAl2O4. Tác giả: Phan Liễn*, Lê Vũ Trường Sơn, Trịnh Ngọc Đạt, Phạm Văn Tuấn, Đặng Ngọc Toàn, Đinh Thanh Khẩn, Lê Văn Thanh Sơn. TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 11.1. Trang: 52-55. Năm 2020. (Feb 7 2021 2:06PM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+
.
Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn, Mai Phuoc Dat, Nguyen Quy Tuan, Đinh Thanh Khẩn,. tạp chí khoa học - trường đại học sư phạm - đại học đà nẵng. Số: 32. Trang: 9-11. Năm 2019.
(Sep 27 2019 8:04PM)
[5]Bài báo: A STUDY ON CRYSTALLINE MORPHOLOGY OF AN AlN THICK FILM GROWN ON THE TRENCH-PATTERNED α-Al2O3 USING X-RAY DIFFRACTION. Tác giả: Dinh Thanh Khan. Journal of Science, The University of Danang, University of Science and Education. Số: 26(05). Trang: 14. Năm 2017. (Sep 7 2018 9:38PM)
[6]Bài báo: Mô phỏng strain nhiệt trong màng tinh thể AlN được chế tạo trên đế AlN/α-Al2O3 bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Dinh Thanh Khan. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN. Số: 20(03). Trang: 17. Năm 2016. (Nov 18 2016 9:40AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu sự uốn cong mặt mạng của màng tinh thể AlN trồng trên đế α-Al2O3 được gia công rãnh sử dụng nhiễu xạ tia X. Tác giả: Đinh Thanh Khẩn*, Nguyen Quy Tuan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 33. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Competing magnetic states in multiferroic BaYFeO4: A high magnetic field study. Authors: D. P. Kozlenko, N. T. Dang, R. P. Madhogaria, L. T. P. Thao, S. E. Kichanov, N. Tran, D. T. Khan, N. Truong-Tho, T. L. Phan, B. W. Lee, B. N. Savenko, A. V. Rutkaukas, L. H. Khiem, H. B. Nguyen, T. A. Tran, T. Kmječ, J. Kohout, V. Chlan, and M. H. Phan. PHYSICAL REVIEW MATERIALS. No: 5. Pages: 044407. Year 2021. (Apr 20 2021 8:19PM)
[2]Article: Structural, magnetic and electric properties of Sr0. 95Y0. 05Fe12-xZrxO19 (x= 0-2) M-type hexaferrites. Authors: PD Thang, ND Co, HT Anh, DD Dung, QV Dong, TV Manh, BW Lee, TL Phan, NT Dang, DT Khan. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. No: --. Pages: --. Year 2021. (Oct 22 2021 11:48AM)
[3]Article: Strong Impact of Cr Doping on Structural and Magnetic Properties of Bi0.5La0.5Fe1-xCrxO3. Authors: N.T. DANG, A.V. RUTKAUKAS, S.E. KICHANOV, D.P. KOZLENKO, H.H. NGUYEN, N. TRAN, M.Y. LEE, B.W. LEE, T.L. PHAN, L.H. KHIEM, N.X. NGHIA, L.T.P. THAO, T.A. TRAN, N.T.T. LIEU, and D.T. KHAN. Journal of ELECTRONIC MATERIALS. No: 50. Pages: 1340–1348. Year 2021. (Jan 5 2021 3:33PM)
[4]Article: Electronic structure and multiferroic properties of (Y, Mn)-doped barium hexaferrite compounds. Authors: Author links open overlay panelP.D.Thang, N.H.Tiep, T.A.Ho, N.D.Co, N.T.M.Hong, Q.V.Dong, B.W.Lee, T.L.Phan, N.T.Dang, D.T.Khan, D.S.Yang. Journal of Alloys and Compounds. No: 867. Pages: 158794. Year 2021. (Feb 7 2021 1:52PM)
[5]Article: Visible-Light-Driven SO42-/TiO2 Photocatalyst Synthesized from Binh Dinh (Vietnam) Ilmenite Ore for Rhodamine B Degradation. Authors: Tan Lam Nguyen, Viet Dinh Quoc, Thi Lan Nguyen, Thi Thanh Thuy Le, Thanh Khan Dinh, Van Thang Nguyen va Phi Hung Nguyen. Journal of Nanomaterials. No: x. Pages: 1-13. Year 2021. (Feb 15 2021 10:41PM)
[6]Article: Structural evolution and magnetic properties in Bi1-xNdxFeO3 ceramics. Authors: P. T. Tho, N. Tran, M. Y. Lee, N. V. Dang, P. T. Phong, L. T. Ha, H. T. Van, N. N. Tran, D. T. Khan, B.W. Lee, C. T. A. Xuan. Tạp chí Ceramics International. No: 47. Pages: 13590-13597. Year 2021. (Jan 26 2021 10:45PM)
[7]Article: Prediction of Magnetocaloric Effects of La0.7Sr0.3Mn1-xCuxO3 Compounds (x = 0.08 and 0.12) Using a Phenomenological Model. Authors: L.T.T. NGAN, L.V. BAU, N.V. DANG, V.Q. NGUYEN, N.T. DANG, P.H. NAM, D.T. KHAN, L.H. NGUYEN, và P.T. PHONG. Journal of ELECTRONIC MATERIALS. No: 50. Pages: 978–986. Year 2020. (Dec 2 2020 8:20PM)
[8]Article: Magnetic phase transition in La0.8Sr0.2Mn0.9Sb0.1O3 manganite under pressure. Authors: Author links open overlay panelS.E.Kichanov, D.P.Kozlenko, L.H.Khiem, N.X.Nghia, N.T.T.Lieu, M.T.Vu, E.V.Lukin, D.T.Khan, N.Q.Tuan, B.N.Savenko, N.T. Dang. Tạp chí Chemical Physics. No: 528. Pages: 110541:1-5. Year 2020. (Sep 27 2019 7:57PM)
[9]Article: Study on luminescent properties of Tb3+ and Sm3+ co-doped CaSiO3 phosphors for white light emitting diodes. Authors: D T Khan, N T Dang, S H Jabarov, T G Naghiyev, R M Rzayev, T Q Nguyen, H V Tuyen, N T Thanh and L V T Son. Materilas Research Ẽpress. No: 7. Pages: 016507. Year 2019. (Dec 9 2019 10:44PM)
[10]Article: Structural, magnetic and electronic properties of Ti-doped BaFeO exhibiting colossal dielectric permittivity. Authors: N.T. Dang , D.P. Kozlenko , N. Tran , B.W. Lee , T.L. Phan , R.P. Madhogaria , V. Kalappattil , D.S. Yang , S.E. Kichanov , E.V. Lukin , B.N. Savenko , P. Czarnecki , T.A. Tran , V.L. Vo , L.T.P. Thao , D.T. Khan , N.Q. Tuan , S.H. Jabarov , M.H. Phan. Journal of Alloys and Compounds. No: 808. Pages: 1-11. Year 2019. (Sep 27 2019 7:54PM)
[11]Article: Study on the influence of different trench-patterned templates on the crystalline microstructure of AlN epitaxial films by X-ray microdiffraction. Authors: Dinh Thanh Khan, Shotaro Takeuchi, Yoshiaki Nakamura, Kunihiko Nakamura, Takuji Arauchi, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, Yasuhiko Imai, Shigeru Kimura, and Akira Sakai. Japaness Journal of Applied Physics. No: 56. Pages: 025502-1-5. Year 2017. (Jun 17 2018 10:41AM)
[12]Article: Microstructural analysis for an epitaxial AlN thick film/trench-patterned template by three-dimensional reciprocal lattice space mapping technique. Authors: Shohei Kamada, Shotaro Takeuchi, Dinh Thanh Khan, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, Yasuhiko Imai, Shigeru Kimura, and Akira Sakai. Applied Physics Express. No: 9. Pages: 111001 to 111003. Year 2016. (Nov 18 2016 9:38AM)
[13]Article: Microscopic crystalline structure of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template. Authors: Dinh Thanh Khan. Journal of Crystal Growth. No: 411. Pages: 38–44. Year 2015. (Feb 2 2015 10:17AM)
[14]Article: Local Strain Distribution in AlN Thick Films Analyzed by X-Ray Microdiffraction. Authors: D. T. Khan, S. Takeuchi, Y. Nakamura, H. Miyake, K. Hiramatsu, Y. Imai, S. Kimura, and A. Sakai. Materials Science Forum-Trans. Tech. Publictions
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 783-786. Pages: 2016-2021. Year 2014.
(Oct 20 2014 10:22AM)
[15]Article: Anisotropic crystalline morphology of epitaxial thick AlN films grown on triangular-striped AlN/sapphire template. Authors: Takuji Arauchi, Shotaro Takeuchi, Kunihiko Nakamura, Dinh Thanh Khan, Yoshiaki Nakamura, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, and Akira Sakai. Phys. Status Solidi A
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 211. Pages: 731-735. Year 2014.
(Oct 20 2014 10:28AM)
[16]Presentations: Microstructure analysis of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/sapphire template by X-ray microdiffraction. Authors: S. Takeuchi, D. T. Khan, Y. Nakamura, H. Miyake, K. Hiramatsu, Y. Imai, S. Kimura, and A. Sakai. 2014 MRS Fall Meeting & Exhibit, International Conference. Year 2014. (Nov 29 2016 10:36PM)
[17]Article: Cross-sectional X-ray microdiffraction study of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/a-Al2O3 template. Authors: D. T. Khan, S. Takeuchi, J. Kikkawa, Y. Nakamura, H. Miyake, K. Hiramatsu, Y. Imai, S. Kimura, O. Sakata, and A. Sakai. Journal of Crystal Growth-Elsevier B. V.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 381. Pages: 37-42. Year 2013.
(Oct 20 2014 10:14AM)
[18]Presentations: Local strain distribution in a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template measured by X-ray microdiffraction. Authors: Dinh Thanh Khan. International Workshop on Nitride Semiconductors 2012. Pages: 10. Year 2012. (Feb 2 2015 10:16AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The Award for Encouragement of Research in Thin films” for the poster presentation entitled “X-ray microdiffraction study of three-dimensional distribution of local strain in thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template

 Khoa học

 2011

 

 The 15th International Conference on Thin Films

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn