Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,695

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+
.
Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn, Mai Phuoc Dat, Nguyen Quy Tuan, Đinh Thanh Khẩn,. tạp chí khoa học - trường đại học sư phạm - đại học đà nẵng. Số: 32. Trang: 9-11. Năm 2019.
(Sep 27 2019 8:04PM)
[2]Bài báo: A STUDY ON CRYSTALLINE MORPHOLOGY OF AN AlN THICK FILM GROWN ON THE TRENCH-PATTERNED α-Al2O3 USING X-RAY DIFFRACTION. Tác giả: Dinh Thanh Khan. Journal of Science, The University of Danang, University of Science and Education. Số: 26(05). Trang: 14. Năm 2017. (Sep 7 2018 9:38PM)
[3]Bài báo: Mô phỏng strain nhiệt trong màng tinh thể AlN được chế tạo trên đế AlN/α-Al2O3 bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Dinh Thanh Khan. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN. Số: 20(03). Trang: 17. Năm 2016. (Nov 18 2016 9:40AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu sự uốn cong mặt mạng của màng tinh thể AlN trồng trên đế α-Al2O3 được gia công rãnh sử dụng nhiễu xạ tia X. Tác giả: Đinh Thanh Khẩn*, Nguyen Quy Tuan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 33. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Magnetic phase transition in La0.8Sr0.2Mn0.9Sb0.1O3 manganite under pressure. Authors: Author links open overlay panelS.E.Kichanov, D.P.Kozlenko, L.H.Khiem, N.X.Nghia, N.T.T.Lieu, M.T.Vu, E.V.Lukin, D.T.Khan, N.Q.Tuan, B.N.Savenko, N.T. Dang. Chemical Physics. No: 528. Pages: 110541:1-5. Year 2020. (Sep 27 2019 7:57PM)
[2]Article: Study on luminescent properties of Tb3+ and Sm3+ co-doped CaSiO3 phosphors for white light emitting diodes. Authors: D T Khan, N T Dang, S H Jabarov, T G Naghiyev, R M Rzayev, T Q Nguyen, H V Tuyen, N T Thanh and L V T Son. Materilas Research Ẽpress. No: 7. Pages: 016507. Year 2019. (Dec 9 2019 10:44PM)
[3]Article: Structural, magnetic and electronic properties of Ti-doped BaFeO exhibiting colossal dielectric permittivity. Authors: N.T. Dang , D.P. Kozlenko , N. Tran , B.W. Lee , T.L. Phan , R.P. Madhogaria , V. Kalappattil , D.S. Yang , S.E. Kichanov , E.V. Lukin , B.N. Savenko , P. Czarnecki , T.A. Tran , V.L. Vo , L.T.P. Thao , D.T. Khan , N.Q. Tuan , S.H. Jabarov , M.H. Phan. Journal of Alloys and Compounds. No: 808. Pages: 1-11. Year 2019. (Sep 27 2019 7:54PM)
[4]Article: Study on the influence of different trench-patterned templates on the crystalline microstructure of AlN epitaxial films by X-ray microdiffraction. Authors: Dinh Thanh Khan, Shotaro Takeuchi, Yoshiaki Nakamura, Kunihiko Nakamura, Takuji Arauchi, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, Yasuhiko Imai, Shigeru Kimura, and Akira Sakai. Japaness Journal of Applied Physics. No: 56. Pages: 025502-1-5. Year 2017. (Jun 17 2018 10:41AM)
[5]Article: Microstructural analysis for an epitaxial AlN thick film/trench-patterned template by three-dimensional reciprocal lattice space mapping technique. Authors: Shohei Kamada, Shotaro Takeuchi, Dinh Thanh Khan, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, Yasuhiko Imai, Shigeru Kimura, and Akira Sakai. Applied Physics Express. No: 9. Pages: 111001 to 111003. Year 2016. (Nov 18 2016 9:38AM)
[6]Article: Microscopic crystalline structure of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template. Authors: Dinh Thanh Khan. Journal of Crystal Growth. No: 411. Pages: 38–44. Year 2015. (Feb 2 2015 10:17AM)
[7]Article: Local Strain Distribution in AlN Thick Films Analyzed by X-Ray Microdiffraction. Authors: D. T. Khan, S. Takeuchi, Y. Nakamura, H. Miyake, K. Hiramatsu, Y. Imai, S. Kimura, and A. Sakai. Materials Science Forum-Trans. Tech. Publictions
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 783-786. Pages: 2016-2021. Year 2014.
(Oct 20 2014 10:22AM)
[8]Article: Anisotropic crystalline morphology of epitaxial thick AlN films grown on triangular-striped AlN/sapphire template. Authors: Takuji Arauchi, Shotaro Takeuchi, Kunihiko Nakamura, Dinh Thanh Khan, Yoshiaki Nakamura, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, and Akira Sakai. Phys. Status Solidi A
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 211. Pages: 731-735. Year 2014.
(Oct 20 2014 10:28AM)
[9]Presentations: Microstructure analysis of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/sapphire template by X-ray microdiffraction. Authors: S. Takeuchi, D. T. Khan, Y. Nakamura, H. Miyake, K. Hiramatsu, Y. Imai, S. Kimura, and A. Sakai. 2014 MRS Fall Meeting & Exhibit, International Conference. Year 2014. (Nov 29 2016 10:36PM)
[10]Article: Cross-sectional X-ray microdiffraction study of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/a-Al2O3 template. Authors: D. T. Khan, S. Takeuchi, J. Kikkawa, Y. Nakamura, H. Miyake, K. Hiramatsu, Y. Imai, S. Kimura, O. Sakata, and A. Sakai. Journal of Crystal Growth-Elsevier B. V.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 381. Pages: 37-42. Year 2013.
(Oct 20 2014 10:14AM)
[11]Presentations: Local strain distribution in a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template measured by X-ray microdiffraction. Authors: Dinh Thanh Khan. International Workshop on Nitride Semiconductors 2012. Pages: 10. Year 2012. (Feb 2 2015 10:16AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn